Obnova komunikací

Glorit

Tato moderní technologie pro výstavbu a zpevnění cest, stezek a cyklostezek funguje na principu recyklace původního materiálu, do něhož se přidává cement a stabilizační prostředek GLORIT. Výsledkem je velmi pevná a odolná vrstva (20 cm tloušťky), která skvěle odolává mrazu i značnému zatížení.

Cesty upravené touto technologií mají charakter zpevněné cesty z minerálního betonu. GLORIT je stabilizační prostředek na bázi solí v práškové formě. Byl vyvinut v Japonsku a úspěšně se používá více než 15 let.

Hlavní výhody:

 • =Vyšší pevnost
 • =Částečná vodopropustnost
 • =Toxická nezávadnost
 • =Vysoká mrazuvzdornost
 • =Delší životnost
 • =Šetrnost k životnímu prostředí
glorit

Šetří náklady i životní prostředí

Použití GLORITu zaručuje vyšší pevnost cest, vysokou mrazuvzdornost, delší životnost, šetrný přístup k životnímu prostředí, rychlou dobu výstavby, a v neposlední řadě také nižší cenu v porovnání s klasickými technologiemi. GLORIT šetří životní prostředí – funguje na principu recyklace původního materiálu (není nutné materiál odvážet a dovážet); půda, která je znečištěná chemikáliemi se použitím Gloritu neutralizuje.

GLORIT šetří finanční náklady na realizaci projektů oproti klasickým metodám až o 25–50 %:

 • =Odpadá odvoz a dovoz materiálu
 • =Nedochází ke změně prostředí
 • =Odpadá odvoz a dovoz materiálu

Díky této technologii odpadnou potíže spojené s klasickými postupy:

 • =Stávající zemina se může stabilizovat (zpevnit) i v případě, kdy podíl organických složek v půdě by již stabilizaci cementem neumožnil (v extrémních podmínkách se půda nejprve zneutralizuje vápnem).
 • =GLORITem ošetřená zemina je mrazuvzdorná, a to i tehdy, když vykazuje velký podíl jemného materiálu (jemná zrnitost).

Účinek GLORITu spočívá v ionizačním procesu

Po nivelaci půdy (rozrytí, předrcení – předrcovač drtí kameny až do velikosti 20 cm, zplanýrování) se na povrch rozdělí cement. Půdní fréza tento cement promíchá se stávající zeminou do požadované hloubky. Do materiálu se následně aplikuje GLORIT rozpuštěný ve vodě. Půda se znovu propracuje půdní frézou. Nakonec se stabilizovaná plocha znovu srovná a zhutní pomocí pomocí třídeskového zhutňovače, popř. válce. GLORITem ošetřené půdy jsou částečně vodupropustné a mrazuvzdorné až do –40 °C a vykazují vysokou životnost. GLORITem ošetřená zemina je částečně vodupropustná.

Účinek GLORITu spočívá v ionizačním procesu

Po nivelaci půdy (rozrytí, předrcení – předrcovač drtí kameny až do velikosti 20 cm, zplanýrování) se na povrch rozdělí cement. Půdní fréza tento cement promíchá se stávající zeminou do požadované hloubky. Do materiálu se následně aplikuje GLORIT rozpuštěný ve vodě. Půda se znovu propracuje půdní frézou. Nakonec se stabilizovaná plocha znovu srovná a zhutní pomocí pomocí třídeskového zhutňovače, popř. válce. GLORITem ošetřené půdy jsou částečně vodupropustné a mrazuvzdorné až do –40 °C a vykazují vysokou životnost. GLORITem ošetřená zemina je částečně vodupropustná.

Podívejte se na naše reference, kde jsme využili metodu GLORIT

Geosol C

Geosol C je směsné hydraulické pojivo pro zlepšení soudržných zemin.

Oblast použití

Geosol C se používá v geotechnickém inženýrství, silničním a pozemním stavitelství pro zlepšování a zpevňování soudržných zemin, pro stabilizaci násypů a podloží.

Vlastnosti

 • =Geosol C se vyrábí z hydraulických komponent, portlandského cementu a vzdušného vápna v souladu s podnikovou normou.
 • =Vytváří zhutnitelnou strukturu zeminy a umožňuje, aby zhutněný podklad získal vysokou únosnost.
 • =Vyznačuje se odstupňovanou zrnitostí s vysokou jemností zrna.
 • =Snižuje vlhkost všech zemin a zvyšuje odolnost proti mrazu.
 • =Je vyráběn v mísící stanici, kde lze konečné vlastnosti výrobku operativně přizpůsobit požadavkům stavby.

Zpracování

Geosol C se přimíchává v množství 2-6 hmotnostních procentech v závislosti na druhu zeminy.

Georoad

Georoad se používá pro hydraulicky pojené podkladní spojvací vrstvy, stabilizace zemin a zlepšování zemin pro nejrůznější komunikace.

Vzhledem ke svým vlastnostem je ideálním pojivem pro podkladní spojovací vrstvy. Použitím tohoto materiálu vzniká zhutnitelná struktura, která neobsahuje spoje, nepraská, má vysokou únosnost a odolnost proti působení mrazu.

Vlastnosti

 • =GEOROAD se vyrábí kombinovaným mletím slínku a hydraulických komponent dle normových specifikací a skládá se pouze ze složek s hydraulickou reakcí.
 • =Chování pojiva při tuhnutí je přizpůsobeno požadavkům na konečné vlastnosti podkladních vrstev.
 • =Je vysoce odolný proti síranům.
 • =Zeminy obsahující sírany se dají stabilizovat materiálem bez výskytu problémů způsobených rozpínáním.

Snadno se aplikuje za použití běžných zařízení a pracovních metod nejčastěji „mísením přímo na místě“.

Systém Gutzwiller

Metoda obnovy komunálních a lesních cest systémem GUTZWILLER je až o 30 % levnější oproti klasickým postupům.

Výhody použití

 • =Možnost vytvoření střechovitého profilu bez přidání nového materiálu
 • =Trvalé odstranění výtluků
 • =Povrchová vrstva cesty je odolnější proti obrusu
 • =Postup je ekologický: mohou se recyklovat kameny ze skal, staré povrchy, stavební odpad, asfaltové povrchy – a to přímo na místě.

Metoda obnovy komunálních a lesních cest systémem GUTZWILLER je až o 30% levnější oproti klasickým postupům. Rozrytím a předrcením kameniva se dosáhne lepšího promíchání materiálu.

Postup realizace

Hlavním bodem při opravě cesty je dosažení optimálního odtoku vody. K tomu je potřeba nejprve odfrézovat nebo odsunout krajnice. Následují čtyři fáze pracovního postupu:

Rozrytí
Kypřičem se cesty rozryjí 5-10 cm pod stávající výtluky, a následně se nově promíchají. Tím dojde k lepšímu spojení podloží a vozovky.

Drcení
Nová vozovka se vytvoří předrcením volně ležícího kameniva. Hloubka drcení dle rozsahu poškození.

Planýrování
Elektrohydraulicky ovládaným planýrovacím štítem se docílí požadovaného profilu cesty.

Hutnění
Pomocí třídeskového zhutňovače se nová nosná vrstva zhutní. Hutnící desky jsou speciálně zavěšeny a automaticky se přizpůsobují profilu cesty.

Předrcování materiálů

Předrcení materiálu předchází samotné realizaci zpevnění zemin.

Možnosti využití

 • =Sanace cest
 • =Recyklace materiálu přímo na místě (stavební suť)
 • =Recyklace silnic a podkladních vrstev dálnic
 • =Výstavba a údržba sjezdovek, golfových hřišť

Hlavní výhody drcení

 • =Díky optimální křivce zrnitosti materiál dosahuje po zhutnění při zátěžových zkouškách značných hodnot (sníží se tím procento pojiva při stabilizaci).
 • =Drtí kameny až do velikosti 20 cm.
 • =Lze drtit staré asfaltové komunikace a předrcený materiál použít do konstrukčních vrstev (žádný původní materiál se nemusí nakládat a odvážet na skládku, a tím se značně snižují náklady).

Předrcení materiálu předchází samotné realizaci zpevnění zemin. Díky této recyklační technologii šetříme nejen náklady na dopravu (nemusí se odvážet a dovážet materiály), ale šetří se také životní prostředí.

Představení technologie (PDF)

Proviacal LB70, LB50, LB30

Proviacal LB je směsné pojivo vyvinuté pro zlepšování a stabilizaci zemin převážně v dopravním a inženýrském stavebnictví.

Zamícháním vhodného pojiva zemní frézou do jinak nepoužitelné zeminy se její vlastnosti zlepší do té míry, že splňuje požadavky Technických kvalitativních podmínek norem a jiných předpisů. Lze ji pak použít do všech zemních konstrukcí až po úroveň zemní pláně. Zlepšení vlastností nevhodné zeminy je velmi rychlé a trvalé.

Hlavní výhody

 • =Na stavbách je možno využít prakticky veškerého místního materiálu, což minimalizuje nároky na dopravu, nákupy vhodných materiálů a zlepšuje tak nejen hlediska ekonomická, ale i ekologická a hygienická.
 • =Běžně se používá na všech druzích staveb (silnice, železnice, průmyslové plochy) i do náročných konstrukcí (přechodové oblasti mostů, podloží těžkých průmyslových podlah).
 • =V současnosti je k dispozici dostatečně široký výběr pojiv.
 • =Minimální časová náročnost.
 • =Zaručené parametry jsou v celém objemu zlepšené vrstvy.
 • =Velmi dobré parametry zlepšené zeminy umožňují projektovat strmější svahy a úspornější konstrukční vrstvy.
 • =Cenově je tato technologie příznivá.
 • =Velký denní výkon (běžně 2 000 m3 zlepšené a upravené zeminy za jednu směnu).

Proviacal LB50 – směsné pojivo (50 % vápna a 50 % cementu) pro stabilizaci zemin.

Proviacal LB70 – směsné pojivo (70 % vápna a 30 % cementu) pro stabilizaci zemin.

Proviacal LB30 – směsné pojivo (30 % vápna a 70 % cementu) pro stabilizaci zemin.

Proviacal LB je určen pro technologii úpravy zemin dle TP 94 (vydává Ministerstvo dopravy ČR).

Proviacal LB umožnuje využití nevhodných nebo podmínečně vhodných zemin při budování dopravních a inženýrských staveb s využitím modernější a efektivnější technologie výstavby.

Hlavními složkami jsou vápno a cement, které jsou dokonale smíchané v určitém poměru. Tyto poměry a tím výsledné vlastnosti směsného pojiva Proviacal LB lze nastavit dle požadavku konkrétních staveb.

Proviacal LB výrazně zlepšuje geomechanické a fyzikální vlastnosti zemin. Proviacal LB lze dopravovat, dávkovat a zpracovávat běžnými zařízeními určenými pro úpravu zemin, bez dalších speciálních požadavků. Proviacal LB přináší úspory v rámci převozu materiálu, a tím snížení dopravního zatížení v okolí staveb.